Förderprogramm und Innovation

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №  BG16RFOP002-6.002-0650 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 21.09.2022 г. „ДЖИ ЕС ТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-6.002-0650-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, с код BG16RFOP002-6.002, наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. 

Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца. Проектът стартира на 21.09.2022 г. и приключва на 21.07.2023 г. Проектът е на стойност 128 249.15 лв., като безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейския съюз чрез ЕФРР в размер на 64 124.57 лв. и 64 124.58 лв. - собствено финансиране.

 

Общата цел на проекта е насочен към преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от КОВИД-19 и подготовката на „ДЖИ ЕС ТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за екологично и устойчиво възстановяване чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност.

 

Наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19 и енергийната криза оказаха съществен натиск върху нормалното функциониране на предприятието. Заедно с това наличното оборудване, което е амортизирано, с остарели технологии, с ниско КПД, недостатъчен капацитет и с много високо енергийно потребление и неоптималното енергопотребление за отопление и охлаждане на производственото хале, с големи топлозагуби, водят до високи енергийни разходи.

 

Проектът предвижда подобряване характеристиките на енергийната ефективност на предприятието чрез инвестиране в ново иновативно оборудване с ниски експлоатационни разходи, с възможности за редуциране консумацията на ел.енергия:  Горелка газообразна, 3 бр.; Компресор конвенционален, 1 бр.; Изсушител хладилен, 1 бр.; Чилър за отопление на производствен цех, 1 бр.; Помпи, 2 бр.

 

В резултат от изпълнението на проекта ще се елиминират производствените и финансови загуби за предприятието, свързани с неоптималното енергопотребление на старото оборудване; ще се осигури оптимизиране на енергопотреблението в производствения процес; ще се постигне подобряване на производствените характеристики в работното помещение. 

 

Подкрепата по настоящата схема ще помогне за преодоляване на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, за понижаване на енергийната интензивност и за повишаване на конкурентоспособността на „ДЖИ ЕС ТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. По този начин фирмата ще отговори адекватно на предизвикателствата за зелена и устойчива икономика.