Preloader Logo

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-6.002-0650 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 21.09.2022 г. „ДЖИ ЕС ТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-6.002-0650-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, с код BG16RFOP002-6.002, наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца. Проектът стартира на 21.09.2022 г. и приключва на 21.07.2023 г. Проектът е на стойност 128 249.15 лв., като безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейския съюз чрез ЕФРР в размер на 64 124.57 лв. и 64 124.58 лв. - собствено финансиране.

Общата цел на проекта е насочен към преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от КОВИД-19 и подготовката на „ДЖИ ЕС ТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за екологично и устойчиво възстановяване чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19 и енергийната криза оказаха съществен натиск върху нормалното функциониране на предприятието. Заедно с това наличното оборудване, което е амортизирано, с остарели технологии, с ниско КПД, недостатъчен капацитет и с много високо енергийно потребление и неоптималното енергопотребление за отопление и охлаждане на производственото хале, с големи топлозагуби, водят до високи енергийни разходи.

Проектът предвижда подобряване характеристиките на енергийната ефективност на предприятието чрез инвестиране в ново иновативно оборудване с ниски експлоатационни разходи, с възможности за редуциране консумацията на ел.енергия: Горелка газообразна, 3 бр.; Компресор конвенционален, 1 бр.; Изсушител хладилен, 1 бр.; Чилър за отопление на производствен цех, 1 бр.; Помпи, 2 бр.

В резултат от изпълнението на проекта ще се елиминират производствените и финансови загуби за предприятието, свързани с неоптималното енергопотребление на старото оборудване; ще се осигури оптимизиране на енергопотреблението в производствения процес; ще се постигне подобряване на производствените характеристики в работното помещение.

Подкрепата по настоящата схема ще помогне за преодоляване на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, за понижаване на енергийната интензивност и за повишаване на конкурентоспособността на „ДЖИ ЕС ТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. По този начин фирмата ще отговори адекватно на предизвикателствата за зелена и устойчива икономика.

Auf dieser Website werden Daten wie z.B. Cookies gespeichert, um wichtige Funktionen der Website, einschließlich Analysen, Marketingfunktionen und Personalisierung zu ermöglichen. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern oder die Standardeinstellungen akzeptieren.
Cookie Hinweise
Datenschutzregelung